OONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
NVDB Talent Solutions is een handelsnaam van Notermans van den Bosch BV. NVDB Talent Solutions kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan NVDB Talent Solutions verstrekt. Wij kunnen dan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • curriculum vitae
 • motivatiebrief.

WAAROM HEEFT NVDB TALENT SOLUTIONS UW GEGEVENS NODIG?

1. Wervingsdoeleinden.

(a) Wat houdt dit doeleinde in?

Wanneer u een van onze recruiters benadert of door hen benadert wordt, solliciteert op een vacature of u aanmeldt op de wervingswebsite van NVDB
Talent Solutions, nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze
wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving.

(b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw expliciete toestemming. Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u NVDB Talent Solutions toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor het in artikel 1 genoemde doeleinde. U heeft het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

2. Plaatsingsdoeleinden
(a) Voorafgaand aan de uitvoering van een kandidatenovereenkomst dient de kandidaat aan NVDB Talent Solutions de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken en de documenten voor te leggen die nodig zijn voor de uitvoering van deze kandidatenovereenkomst en de toepassing van de geldende sociale, fiscale en arbeidswetgeving. Als aanvulling op de eerder genoemde persoonsgegevens kunnen wij onderstaande persoonsgegevens als noodzakelijk beschouwen:

 • geboortedatum en -plaats
 • nationaliteit
 • kopie van identiteitskaart of paspoort
 • tewerkstellingsvergunning
 • verblijfsvergunning
 • rijbewijs
 • burgerservicenummer
 • talenkennis
 • geslacht
 • domicilieadres
 • IBAN-nummer
 • burgerlijke staat
 • pensioengegevens
 • diploma’s en certificaten
 • contactgegevens vorige werkgevers ten behoeve van
  referentieonderzoek
 • periode van voorafgaande werkloosheid
 • laatste loonstrook vorige werkgever
 • bedrijfs, en verzekeringsgegevens in geval van ZZP.

Indien de kandidaat weigert de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken of documenten voor te leggen, behoudt NVDB Talent Solutions zicht
het recht de uitvoering van de kandidatenovereenkomst op te schorten. Bij elke wijziging van deze persoonsgegevens brengt de kandidaat NVDB Talent Solutions
spontaan en zonder uitstel op de hoogte.

(b) NVDB Talent Solutions bewaart tevens in het dossier bijkomend persoonsgegevens:

 • interim overeenkomst, plaatsingsbevestiging of arbeidsovereenkomst
 • loonbelastingverklaring en belastingdienst gerelateerde documenten
 • UWV status en/of UWV gerelateerde documenten
 • documenten van gemeenten
 • ingebrekestellingen, verwittigingen, schorsingen, kennisgevingen
  van de beëindiging van de kandidatenovereenkomst
 • afwezigheden ongeacht de reden
 • doelgroepverklaring
 • voortgangsformulier en beoordelingsformulier
 • verklaring omtrent gedrag
 • studieovereenkomst
 • testresultaten
 • ontslagbevestiging
 • loonbeslagen.

HOE LANG BEWAART NVDB TALENT SOLUTIONS UW GEGEVENS?
NVDB Talent Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

GEGEVENS DELEN MET ANDEREN
NVDB Talent Solutions verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nvdb.nl. NVDB Talent Solutions zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
NVDB Talent Solutions gebruikt alleen functionele cookies met het doel de website optimaal te laten werken.

BEVEILIGEN
NVDB Talent Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NVDB Talent Solutions, www.nvdb.nl, maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NVDB Talent Solutions verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met NVDB Talent Solutions op via info@nvdb.nl.

CONTACTGEGEVENS
Hurksestraat 60, 5652 AL, Eindhoven
info@nvdb.nl